Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych 1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

Anna Franczyk

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych to narzędzie dla specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach. Jest zgodny z przepisami prawa i zawiera miejsce do dokumentowania danych ucznia, planu terapii, obecności, postępów i współpracy z innymi specjalistami. To skuteczne narzędzie wspierające proces rewalidacji i terapii.

57,00 zł Brutto

54,29 zł Netto

W dostawie
new_releases Wysyłka 1-3 dni
tag_faces 114 pkt w Programie Lojalnościowym
Opis

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych jest narzędziem stworzonym z myślą o pedagogach specjalnych, psychologach, terapeutach SI, rehabilitantach ruchowych oraz innych specjalistach zajmujących się edukacją i wsparciem dzieci i uczniów z różnymi potrzebami specjalnymi. Jest on zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, co zapewnia jego skuteczne wykorzystanie w procesie rewalidacji i terapii. 

Zawartość Dziennika:
 1. Informacje o dziecku/uczniu: Sekcja ta zawiera podstawowe dane identyfikacyjne ucznia/uczennicy oraz informacje kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego: Obejmuje zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy oraz na objęcie dziecka/ucznia indywidualnym wsparciem terapeutycznym.

 3. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami: Formularz pozwalający na zebranie istotnych informacji od rodziców na temat dziecka/ucznia, jego historii rozwoju, potrzeb i wyzwań.

 4. Diagnoza i zalecenia: Skrócona prezentacja diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach innych specjalistów.

 5. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia: Skrócony opis oceny poziomu funkcjonowania ucznia, która jest kluczowym elementem planowania rewalidacji.

 6. Tygodniowy rozkład zajęć: Umożliwia sprecyzowanie planu zajęć w ciągu tygodnia, z uwzględnieniem różnych rodzajów terapii i wsparcia.

 7. Indywidualny plan zajęć terapeutycznych: Spersonalizowany plan, który określa cele i cele terapeutyczne oraz metody pracy z uczniem.

 8. Frekwencja podczas zajęć rewalidacyjnych: Monitorowanie obecności ucznia na zajęciach, co jest ważne dla oceny postępów i efektywności terapii.

 9. Realizacja programu zajęć - zapis dzienny: Sekcja, w której można szczegółowo odnotować przebieg każdej sesji terapeutycznej oraz uwagi na temat uczestnictwa i postępów ucznia.

 10. Ocena efektywności udzielanego wsparcia: Pomaga ocenić, czy cele terapeutyczne są osiągane i czy konieczne są dostosowania w planie.

 11. Podsumowanie frekwencji według rodzaju zajęć: Statystyka obecności ucznia na różnych rodzajach zajęć terapeutycznych.

 12. Współpraca i kontakty z innymi podmiotami: Rejestracja kontaktów i współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami pracującymi z uczniem.

 13. Hospitacje: Dokumentacja dotycząca obserwacji zajęć i działań terapeutycznych przeprowadzonych przez innych specjalistów lub ekspertów.

 14. Notatki i uwagi: Ogólna przestrzeń do zapisywania dodatkowych informacji i uwag.

Podstawy prawne:

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych jest zgodny z następującymi przepisami prawa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900), art. 177.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1610).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1309), § 7.

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1798).

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.).

Dziennik ten stanowi istotne narzędzie pracy specjalistów zajmujących się rewalidacją i terapią dzieci i uczniów z potrzebami specjalnymi, pomagając w prowadzeniu skutecznej dokumentacji i monitorowaniu postępów ucznia.

Szczegóły
9788382942798
Wydawnictwo
Oficyna Wydawnicza Impuls
Autor
Anna Franczyk
Data premiery
2023
ISBN
9788382942798
Format
A4
Stron
154
Okładka
miękka
Nr katalogowy
35254
Zobacz także
chat Komentarze (0)